دانلود قالب الوشاپ Aloshop رایگان فیزیک در موسیقی | فروشگاه بایسل

فیزیک در موسیقی

فیزیک در موسیقی (1)
صوت به واسطه خاصیت مکانیکی امواج انتشاری ، سو و جهتی آشنا در مقیاس های جغرافیا دارد و برای مثال اگر قرار باشد صدایی را از دور به نزدیک هدایت کنیم ، میتوان با کنترل حجم صدا ، ظاهرا آن را بدست آورد.اما یک گوش حرفه ای در جریان این عمل متوجه یک اشکال عمده در رفتار صوت خواهد شد و آن را غیر باور و غیر ممکن تلقی خواهد کرد.


به گفته ی آن گوش فیزیکدان ، مطابق یک منطق جبری در جریان حرکت صوت مورد سوال ،اولا این صدا نیست که در عمل زیاد و کم میشود بلکه منبع صوت به جلو، عقب ، راست و یا چپ جابجا میشود و شدت صوت همواره ثابت است ،اما مشکل اساسی بعدی ، تاثیر این دو بر یکدیگر میباشد.وی ادعا میکند که جریان منبع صوت در فضا با اصل حرکت تناوبی موج تداخل ایجاد کرده و در اصل صدا تغیراتی را بوجود آورده است.

دفاعیه وی به شرح زیر است ،👇
(مطابق اصل داپلر)
هرگاه منبع صوتی در حال نزدیک شدن به گوش ما باشد ، در اثر تداخل امواج صوتی ، از طول موج کاسته میشود و بر فرکانس افزوده میشود .برعکس هر زمان که منبع صدایی از ما دور میشود ، شکل موج کشیده و از فرکانس صوت کاسته میشود.

مثال آن نزدیک شدن صدای آژیر خطر است.با نزدیک شدن منبع آن صداها زیر و زیرتر میشوند و آنگاه که از ما دور میشود صداها بم و بم تر شنیده خواهند شد.

از اهم نتایج موضوع مورد بحث این میباشد که در هنگام تنظیم ما دائما مجبور به کنترل پیچ فرکانسی اصوات هستیم و باید تمام جوانب حرکتی از سوی صداها را مورد آنالیز و تحلیل خاص خودش قرار بدهیم و گامی بسوی رخداد های طبیعی تر برداشت.

No Tags

Relatest posts

آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
آیا شما واقعا یک رپکن هستید؟!
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls
دانلود بیت گیم رایگان به نام Game Whit Balls

Leave Comments